Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
14
ENGLISH
COPYRIGHT PROTECTION
It is forbidden by law to copy , broadcast, show , broadcast via
cable, play in public, or rent copyright material without permission.
This unit features the copy protection function developed by
Macrovision. Copy protection signals are included in some DVD
discs. If you record such discs on a VCR, picture noise will appear
during recording and playback.
This product incorporates copyright protection technology that
is protected by method claims of certain U.S. patents and other
intellectual property rights owned by Macrovision Corporation
and other rights owners. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Macrovision Corporation, and
is intended for home and other limited viewing uses only , unless
otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
DESCRIPTIONS OF MP3
An MP3 file stores audio data compressed using MPEG1, the
audio layer-3 file-coding scheme.
In this manual, CDs, CD-R discs and CD-R W discs are all
referred to as “discs”.
Some files cannot be played back according to the recording
conditions of disc.
Notes on playing MP3 files
An MP3 file must be recorded on a disc in the format compliant
with ISO 9660. Note, however , that the unit may not play files
in the order they were recorded.
The maximum allowable number of files in a disc are as follows:
- number of files : 512 (including number of folders)
The maximum allowable depth of nested folders is 8.
It may take 30 seconds or more before the unit can start play
of MP3 files, depending on the number of recorded files and
the complexity of the folder tree.
•As for a multi-session disc, the unit can play up to 2 sessions.
The unit may not play MP3 files recorded using a packet writing
utility .
The unit can play MP3 files having a file extension “.mp3”.
If you play a non-MP3 file that has the “.mp3” file extension,
you may hear some noise.
Notes on display indications during play
Up to 11 characters are displayed for the name of a folder or a
file. ID3TAG information is not displayed. Characters other than
uppercase letters (“A” to “Z”), numerals (“0” to “9”) and an
underscore (_) may not be displayed correctly .
The elapsed playing time may not be displayed correctly for
MP3 files.
Terminology
ISO 9660
ISO stands for the “International Organization for
Standarization”. ISO 9660 determines the file structure for
the CD-ROMs. This unit can play MP3 files recorded in the
format compliant with ISO 9660.
Nesting of folders
To organize data files stored in a PC, you can store related
files in a folder . A folder can contain other folders as well as
files. For example, folder A can contain folder B, and folder B
can contain folder C; this is called “nesting of folders”. The
maximum depth of nested folders, allowed by ISO 9660, is 8.
•Writing utilities
There are 3 utilities used to record data on a disc.
1.DAO (Disc At Once) utility
All data to be written must be prepared in advance and
written onto a disc from the beginning to the end in one
operation. No data can be added to a disc on which data
were already written with DAO utility .
2. TAO (Track At Once) utility
Data are written onto a disc file by file. Data can be added to
a disc on which data were written with TAO utility .
3. Packet writing utility
Files are divided into smaller pieces while being recorded,
depending on the size of available spaces on the disc. Data
can be added to a disc on which data were written with packet
writing utility .
This unit can play MP3 discs recorded using DAO and TAO
utilities.
Multi-session
A session is a collection of data, covering from the beginning
to the end of recording made in one operation. W ith TAO (Track
At Once) utility , data can be recorded with several operations.
A session corresponds to the data recorded in one operation.
This unit can play data recorded in the first 2 operations. In
other words, the unit can play up to 2 sessions.
SESSION 1 SESSION 2
SESSION 3
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info