Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
ENGLISH
11
En
DISPLAY WINDOW
1 Surround playback mode indicators
Indicates the surround output type in which the source actually
being played.
2 Main display
Shows general information such as the active function, current
adjustment mode, title/chapter/track number , elapsed time or
radio frequency
3 TUNE/MONO/1 indicators
“TUNE” lights up during radio reception.
MONO/1 indicates the type of radio reception.
4 Active channel indicators
Lights up to show each speaker channel.
•L (Left front)
•C (Center)
•R (Right front)
LFE (Subwoofer)
LS (Left surround)
• S (lights up when rear channel is monaural)
• RS (Right surround)
5 Disc type indicators
Indicates the type of current disc (DVD, CD or MP3).
6 Playback mode indicators
Lights up to show the random, programed and repeat playback
modes.
7 Audio signal type indicators
Indicates the signal type of the current audio track.
“PCM” lights up when playing back linear PCM audio signal.
(MPEG audio signal is converted to linear PCM audio signal.)
“96 kHz” indicates the sampling frequency of linear PCM audio
signal.
“dts” lights up when playing back dts (Digital Theater System)
audio signal.
8 Input type indicators
When the function is VIDEO 1 or VIDEO 2, “DIGIT AL” or
“ANALOG” lights up according to the type of audio input.
“OVER LEVEL” lights up when external analog input level is
too high.
9 SLEEP indicator
Lights up when the sleep function is active.
ANGLE
Selects the angle to view the scene (DVDs only).
AUDIO
Changes audio tracks (DVDs only).
SUBTITLE
Changes the subtitle language (DVDs only).
ON SCREEN
Displays the disc playback status on the TV screen.
TV/VIDEO
Switches between TV or VIDEO.
DIGITAL/ANALOG
When the function is VIDEO 1 or VIDEO 2, selects digital or
analog input.
9 VOLUME +-
PREPARATIONS
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info