Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Manifold
Valve
Multimeter
-76cmHg
Lo Handle
Charging hose
Manometer
Hi handle
Charging hose
Vacuum pump
Low pressure valve
Ø
Handle
Air Purging and Leakage Test
Outdoor Condensate Drainage (only for Heat pump unit)
During heating operation, the condensate and defrosting
water should be drained out reliably through the drain hose.
Install the outdoor drain connector in a 25 hole on
the base plate and attach the drain hose to the connector
so that the waste water formed in the outdoor unit can be
drained out .The hole diameter 25 must be plugged.
Installation of Outdoor Unit
Electric Wiring
NOTE:
Incorrect wiring may cause malfunction of spare part.
After the wire has been fixed, ensure there is free
space between the connection and fixing places
on the lead wire.
5
-1.0 10 pa
(-76cmHg)..
1. Connect charging hose of manifold valve to charge end of low pressure
valve (both high/low pressure valves must be tightly shut).
2. Connect joint of charging hose to vacuum pump.
3. Fully open the handle of Lo manifold valve.
4. Open the vacuum pump for vacuumization. At the beginning, slightly
loosen joint nut of low pressure valve to check if there
is air coming inside (If noise of vacuum pump has
been changed, the reading of multimeter is 0). Then
tighten the nut.
5. Keep vacuuming for more than 15mins and make
sure the reading of multi-meter is
6. Fully open high/low pressure valves.
7. Remove charging hose from charging end of low pressure valve.
8. Tighten lid of low pressure valve. (As shown in Fig.10)
Fig.10
S
chematic diagram being reference only, please refer to
Whether to plug other holes will be determined by the dealers according to actual conditions.
Drain-water hole
Bottom frame
Drain plug
Hose (available commercially,
inner dia. 16mm)
Drain connecter
real product for authentic information.
N(1)
Indoor unit
connection
blue black
brown
yellow-green
2 3
24
3.
4.
5.
1.
2.
Remove the handle on the right side plate of outdoor unit.
Take off wire cord anchorage. Connect and fix power cord
and signal control wire (only for heat pump unit ) to
the terminal board. Wiring should fit that of indoor unit.
Fix the power cord and signal control wire
(only for heat pump unit ) with wire clamps
and then connect the corresponding
connector.
Confirm if the wire has been fixed properly.
Reinstall the handle.
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • wij hebben een (airlux-oven) en een (airluxmicrogolf)
    maar wij hebben geen boekje met uitleg over de werking van die toestellen Gesteld op 13-3-2019 om 19:39

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De horloge van de oven maakte een luider tikkend geluid maar nu blijft er constant een klokalarm gaan. Hoe kan ik dit zelf stoppen? Gesteld op 12-7-2018 om 08:28

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Airlux GWH12 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Airlux GWH12 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info