Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
Operating Manual_N_BA817_EF902-06P_DE_090724_REV002
Gesetzliche Hinweispflicht zur Batterie-Entsorgung:
Batterien gehören nicht in den Hausll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu
verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien
der betreffenden Art verkauft werden.
Hinweis:
Diese Zeichen finden Sie auf Batterien:
Li = Batterie enthält Lithium
Al = Batterie enthält Alkali
Mn = Batterie enthält Mangan
CR (Li); A (Al, Mn); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geten
&---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modell April / BA 817
Bedienungsanleitung
Inhaltsverzeichnis
1. Wie funktioniert die rperanalysewaage?..........Seite 2
2. Anwendungsbedingungen..........................................Seite 2
3. Inbetriebnahme..................................................................Seite 3
4. Wiegefunktion (nur Gewichtsmessung)...............Seite 4
5. Programmierung / Eingabe persönlicher Daten...........Seite 4
6. Körperanalyse....................................................................Seite 5
7. Fehlermeldungen…….......................................................Seite 7
8. Technische Daten............................................................Seite 7
9. Garantie.................................................................................Seite 7
Garantieabschn itt
3 Jahre auf die Körperanalysewaage
Absender Reklamationsgrund
_______________________________ _____________________________________________
_______________________________ _____________________________________________
_______________________________ _____________________________________________
_____________________________________________
Kaufdatum
Bitte diesen Abschnitt inkl. Kaufbeleg an ihren Fachhändler zurück senden.
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die
kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Mit freundlichen Grüßen
ADE (GmbH & Co.)
8
1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ade BA 817 April bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ade BA 817 April in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info