Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
24
Nederlands
Algemeen
Dit product voldoet aan de radiofrequentierichtlijnen en veiligheidsnormen van
landen en regio's waarin het is goedgekeurd voor wireless gebruik. Afhankelijk
van de configuratie, kan dit product wireless radioapparaten bevatten (zoals
wireless LAN en/of Bluetooth modules). Onderstaande informatie is voor
producten met zulke apparaten.
Europese Unie (EU)
Dit apparaat voldoet aan de essesntiële eisen van de Richtlijnen van de
Europese Raad:
73/23/EEC Richtlijn Lage Voltage
EN 60950-1
89/336/EEC Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
EN 55022
EN 55024
EN 61000-3-2/-3
99/5/EC Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur (R&TTE)
Art.3.1a) EN 60950-1
Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
Art.3.2) EN 300 328-2
Art.3.2) EN 301 893 *alleen van toepassing op 5 GHz
Lijst van landen waarop dit van toepassing is
EU-lidstaten in mei 2004 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland,
Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal,
Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Litouwen, Polen,
Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus en Malta. Gebruik is toegestaan
in landen van de Europese Unie, en ook in Noorwegen, Zwitserland, Ijsland en
Liechtenstein. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden volgens de
reguleringen en beperkingen die gelden in het land van gebruik. Voor meer
informatie neemt u contact op met het plaatstelijke kantoor van het land van
gebruik.
35

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Acer veriton m460 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Acer veriton m460 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info