Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
vi
Let op uw zicht
Lang naar het beeldscherm kijken, onjuiste bril of contactlenzen,
lichtweerspiegelingen, uitbundige of te weinig verlichting, slecht afgestelde
beeldschermen, te kleine lettertypes en beeldschermen met weinig contrast zijn
factoren die spanning op uw ogen vergroten. Het volgende deel biedt
aanwijzingen om spanning op de ogen te verminderen.
Ogen
Gun uw ogen regelmatig rust.
Geef uw ogen af en toe een pauze door even van het beeldscherm weg te
kijken en op een punt veraf te focussen.
Knipper regelmatig zodat uw ogen niet uitdrogen.
Weergave
Houd het beeldscherm schoon.
Houd uw hoofd een stukje hoger dan de bovenrand van het beeldscherm,
zodat uw ogen naar beneden kijken als u naar het midden van het
beeldscherm kijkt.
Stel de helderheid en/of contrast van het beeldscherm in op een
comfortabel niveau zodat tekst goed leesbaar en afbeeldingen goed
zichtbaar zijn.
Voorkom schitteringen en reflecties door:
plaats het beeldscherm zodanig dat de zijkant naar venster of
lichtbron is gekeerd
minimaliseer het licht in de kamer met gordijnen, lamellen of luxaflex
gebruik een taaklicht
verander de kijkhoed van het beeldscherm
gebruik een schittering-reductiefilter
gebruik een klep rond het beeldscherm, zoals een stuk karton dat aan
de bovenkant van het beeldscherm is geplakt
Zorg dat het beeldscherm niet in een onprettige kijkhoek staat.
Zorg dat u niet gedurende lange tijd in een heldere lichtbron, zoals een
open raam, hoeft te kijken.
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Acer veriton m460 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Acer veriton m460 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info