Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Installatievoorschrift
Inductiekookplaten
Installation instructions
Induction hobs
Installasjonsanvisninger
Induksjonstoppen
Installationsanleitung
Induktionskochfeltd
Instructions d’installation
Plaque de cuisson induction
05
05
NOGBNL
BE
Installation
Induktionskogeplade
DK
Monteringsanvisningar
Induktionshäll
SEFR
BE
DE
A (mm) C (mm) D (mm)
min. 650 min. 450 min. 40
A (mm) B (mm) C (mm) D (>mm) E (>mm)
HI32
290 600 490 40 --
HI62
560 600 490 40 --
HI72..E
560 600 490 40 --
HI72
750 600 490 40 46
HI82
780 600 490 40 46
HI92
860 600 490 40 46
HI12
1070 600 385 40 46
L1 (W) L2 (W) L3 (W) Total load (W)
HI32
3700 3700
HI62..E/HI72..E 3700 3700 7100
HI62, HI72, HI82, HI12
3700 3700 7400
HI92
3700 3700 3700 11100
D
C
E
A
B
A (mm) B (mm) C (mm)
HI72..E 700 510 56
HI82 804 522 43
HI82…I 800 510 50
HI92 904 522 43
HI92…I 900 510 50
HI12 1114 412 43
A (mm) B (mm) C (mm)
HI32 330 522 43
HI62 644 522 43
HI62…I 640 510 50
HI62..E 600 510 56
HI72 774 522 43
HI72…I 770 510 50
A
B
C
Dit toestel moet altijd geaard zijn/Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein
This appliance must be earthed/Cet appareil doit être mis à la terre
Dette apparatet må alltid være jordet/Dette apparat skal altid jordes
Apparaten måste jordas
De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.
The electrical connection must comply with national and local regulations.
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.
De elektriske koblingene må være i henhold til nasjonale og lokale reguleringer.
Anslutningen måste stämma överens med nationella och lokala bestämmelser.
Den elektriske tilslutning skal overholde nationale og lokale bestemmelser.
A’ (mm) A (mm) C‘ (mm) C (mm) D (>mm) E (mm)
HI62…I
646 560 516 490 40 43
HI72…I
776 750 516 490 40 13
HI82…I
806 780 516 490 40 13
HI92…I
906 860 516 490 40 23
-1-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Belangrijk om te weten/Wichtig zu wissen
Important information/Important à savoir
Viktig informasjon/Viktig information/Vigtigt at vide
Gebruikte pictogrammen/Verwendete Piktogramme/Pictograms used
Pictogrammes utilisés/Piktogrammer som brukes/Använda diagram
Anvendte piktogrammer
Aansluitwaarden/Anschlussleistung/Connected load/Charge connectée
Tilkoblingseffekt/Tilslutningseffekt/Anslutningseffekt
Elektrische aansluiting/Elektrische anschluß
Electrical connection/Branchement électrique
Elektrisk tilkobling/Elektrisk anslutning
Elektrisk tilslutning
A
B
min.
B+D
C
D
Vrije ruimte rondom toestel
Freier Raum rundum das Gerät
Free space around appliance
Espace libre autour de l'appareil
Fritt rom omkring enheten
Fritt utrymme kring spisen
Fri plads rundt om komfuret
Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered Corgi qualified installer. Please read the safety regulations.
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.
Montering av apparatet må kun utføres av en sertifisert installatør. Vennligst les sikkerhetsforskriftene.
Montering av apparaten ska endast utföras av en certifierad installatör. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna.
Montering af apparatet bør kun udføres af en autoriseret installatør. Læs venligts disse sikkerhedsregler.
oven
Bereikbaarheid!
Zugänglichkeit!
Accessibility!
Accessibilité!
Tilgjengelighet!
Tillgänglighet!
Tilgængelighed!
x
6
R10-12
13
x
y
6
E
R10-12
y
y
x
A
A’
C’
B
D
C
Voorbereidingen voor montage/Vorbereitung der Montage/Preparations for installation
Préparation avant installation/Forberedelser før montering/Förberedelser för montering
Forberedelser før montagen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG hi 9271 s bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG hi 9271 s in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Français, Nederlands, Norsk, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info