Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
8
Bewaren van levensmiddelen in het koelvak
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.
A Gekookt voedsel
B Vis, vlees
C Groente en fruit
D Flessen
EBoter
FZuivelproducten
Regeling van de temperatuur
De temperatuur is in de fabriek vooringesteld op +5°C (display 7). Om de temperatuurinstelling te
wijzigen drukt u op de knoppen (8) of (9) op het bedieningspaneel totdat de gewenste waarde is bereikt.
Instelbare temperatuurlimiet:
+2 °C koudste temperatuur
+8 °C warmste temperatuur
Onderbreken van de werking van de koelkast
Druk minstens twee seconden op de knop (5). De temperatuurweergave op het display (7) gaat uit, het
groene lampje (6) gaat branden en het gele lampje (14) van het vlees- en visvak gaat uit (indien de functie
vlees en vis was geselecteerd).
Om de koelkast weer in te schakelen dient u opnieuw minstens twee seconden op dezelfde knop (5) te
drukken.
Alarmen van het koelvak
Wanneer de deur langer dan 1 minuut open blijft, wordt het geluidsalarm ingeschakeld. Als de deur nog
eens een minuut open blijft, begint het binnenlampje te knipperen. Het lampje gaat 10 minuten na de
opening van de deur volledig uit, terwijl het geluidsalarm actief blijft.
Door op de knop van het geluidsalarm (11) te drukken wordt alleen het geluid uitgeschakeld, terwijl de
binnenverlichting zich blijft gedragen zoals hierboven is beschreven.
Om het alarm deur open volledig te verwijderen moet de deur van de koelkast weer worden gesloten.
Raadpleeg voor de vervanging van het lampje het productinformatieblad.
Blokkering van het toetsenbord
Om onopzettelijke instellingen te vermijden (doordat de toetsen worden ingedrukt door aanraking met
pakjes en/of voedsel, of door kinderen) kunt u het toetsenbord blokkeren door 3 seconden lang
tegelijkertijd op de toetsen (13) en (15) te drukken; een geluidssignaal waarschuwt dat de functie is
ingeschakeld.
Als de functie “Toetsenblokkering” is ingeschakeld, blijft het hele toetsenbord geblokkeerd, met uitzondering
van de toets 11 “reset alarm”. Bovendien hoort u bij elke druk op een toets een geluidssignaal en op het display
met de temperatuur van de vriezer verschijnt de melding “CL”, zolang op de toets wordt gedrukt.
Ga voor de deblokkering van het toetsenbord te werk als hierboven door de toetsen (13) en (15)
3 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt te houden.
60802025NL.fm Page 8 Monday, October 2, 2006 4:31 PM
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn koelvriescombinatie is KS3178 bd en er brandt een blauw lampje is dit goed Gesteld op 8-1-2018 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • voor meer info verwijzen wij u naar www.atagservice.nl. Voor storing wordt er letters in de display aangegeven of brandt er een rood lampje. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 8-1-2018 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn koelkast Atag ks3178bd blijft piepen en geeft in het vakje van fridge een E aan. De deuren zitten goed dicht en alles blijft gekoeld, wat moet ik doen? Gesteld op 23-8-2013 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de letter E betekend:

   De temperatuursensor van het vriesvak is defect, het apparaat blijft
   wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice. www.atagservice.nl Geantwoord op 28-8-2013 om 11:57

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG KS3178BD bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG KS3178BD in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info