Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
7
INSTALLATIE
Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Rechtstreekse blootstelling aan de zon of
opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik
en dienen te worden vermeden.
Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden:
30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum;
3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen.
Reinig de binnenkant (zie “Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat”).
Plaats of installeer de bijgeleverde accessoires/elementen.
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE WERKING
VAN DE KOELKAST EN DE VRIEZER
Dit apparaat is een koel-vriescombinatie wordt met sterren dat elektronisch wordt bediend. De
temperaturen van het koel- en vriesvak kunnen dus onafhankelijk worden geregeld.
Het
vriesvak
is uitstekend geschikt voor het invriezen van vers en gekookt voedsel, het maken van
ijsblokjes en het bewaren van diepvriesproducten;
het ontdooien gebeurt handmatig
.
Het
koelvak
met
automatische ontdooiing
is geschikt voor het bewaren van vers voedsel en dranken.
Het apparaat is voorzien van een vlees- en vislade die ideaal is voor het bewaren van vers vlees en vis (zie voor
meer informatie hoofdstuk “Gebruik van het vlees- en visvak”).
Optie “Vakantie”
Dankzij de elektronische controle is het mogelijk alleen het vriesvak ingeschakeld te houden en het vriesvak
en de vlees- en vislade uitgeschakeld.
Voor deze mogelijkheid moet het hele apparaat zijn ingeschakeld. Druk gedurende 3 seconden op de knop
(5) totdat het display (7) van het koelvak uitgaat en het groene lampje (6) (vakantiefunctie) gaat branden; het
display (4) van de vriezer blijft aan.
Om technische redenen kan het vriesvak niet worden uitgeschakeld, terwijl alleen de koelkast blijft werken.
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
Het apparaat kan werken bij een omgevingstemperatuur tussen +10°C en +38°C. Optimale prestaties
zijn afhankelijk van de klimaatklasse die wordt aangegeven op het typeplaatje.
Ingebruikneming van het apparaat en temperatuurinstelling.
Zet het apparaat onder spanning.
De ideale bewaartemperatuur voor voedsel is al vooringesteld in de fabriek; het gele lampje (14) brandt
en geeft daarmee aan dat het vlees- en visvak geactiveerd is. Bij de eerste inschakeling van het apparaat
wordt het geluidssignaal geactiveerd en knippert het rode lampje (10), omdat de temperatuur in de
vriezer nog niet voldoende koud is om de levensmiddelen erin te plaatsen.
Het geluidssignaal kan uitgezet worden door op de knop (11) op het bedieningspaneel te drukken. Zet
de levensmiddelen pas in de vriezer wanneer het rode controlelampje uit is.
Opmerkingen:
Het duurt ongeveer 4/5 uur totdat de temperatuur van het koelvak en het vlees- en visvak geschikt
is voor het bewaren van voedsel.
De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en de plaats van het
apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de twee vakken. De stand van de
thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast.
De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van de koelkast zorgt voor een vrije
luchtcirculatie.
Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak.
Zet geen levensmiddelen in de vakken die nog warm zijn.
Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken: dit
beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.
60802025NL.fm Page 7 Monday, October 2, 2006 4:31 PM
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn koelvriescombinatie is KS3178 bd en er brandt een blauw lampje is dit goed Gesteld op 8-1-2018 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • voor meer info verwijzen wij u naar www.atagservice.nl. Voor storing wordt er letters in de display aangegeven of brandt er een rood lampje. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 8-1-2018 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn koelkast Atag ks3178bd blijft piepen en geeft in het vakje van fridge een E aan. De deuren zitten goed dicht en alles blijft gekoeld, wat moet ik doen? Gesteld op 23-8-2013 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de letter E betekend:

   De temperatuursensor van het vriesvak is defect, het apparaat blijft
   wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice. www.atagservice.nl Geantwoord op 28-8-2013 om 11:57

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG KS3178BD bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG KS3178BD in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info