Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Installatievoorschrift
Gaskookplaten
Installation instructions
Gas hobs
Installationsanleitung
Gas kochmulde
Instructions d’installation
Plaque de gaz
05
GBNL
BE
Installation
Gaskogeplade
DK
FR
BE
DE
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (>mm) F (>mm) G H
HG64 600 560 490 60 30 50 55 100
HG75 600 560 490 60 30 50 55 100
HG95 600 860 490 60 30 50 55 100
HG96 600 860 490 60 30 50 55 100
E
E/F
C
D
G
B
A
F
H
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
HG64 min. 650 min. 600 min. 450 min. 120
HG75 min. 650 min. 750 min. 450 min. 120
HG95 min. 650 min. 900 min. 450 min. 120
HG96 min. 650 min. 900 min. 450 min. 120
A
B
C
D
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
HG64 600 526 48 520
HG75 750 526 48 594
HG95 900 526 48 514
HG96 900 526 48 514
A
B
C
D
220-240 V - 50/60 Hz - max. 5 W
Dit toestel moet altijd geaard zijn/Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein
This appliance must be earthed/Cet appareil doit être mis à la terre
Dette apparat skal altid jordes
De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.
The electrical connection must comply with national and local regulations.
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.
De elektriske koblingene må være i henhold til nasjonale og lokale reguleringer.
1/2” ISO 228 / EN 10226-1
Vrije ruimte rondom toestel
Freier Raum rundum das Gerät
Free space around appliance
Espace libre autour de l'appareil
Fri plads rundt om komfuret
De gasaansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
Zie toestel label voor gas technische gegevens.
Der Gasanschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.
Siehe Gerätekennzeichnung für gastechnische Daten.
The gas connection must comply with national and local regulations.
See appliance label for technical gas data.
Le branchement au gaz doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.
Voir la plaquette signalétique pour les spécifications techniques relatives au gaz.
Gasskoblingen må være i henhold til nasjonale og lokale reguleringer.
Se mærkatet på apparatet for gastekniske data.
Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered Corgi qualified installer. Please read the safety regulations.
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.
Montering af apparatet bør kun udføres af en autoriseret installatør. Læs venligts disse sikkerhedsregler.
Gasaansluiting/Gasanschluß/Gas connection
Raccordement du gaz/Gastilslutning
Belangrijk om te weten/Wichtig zu wissen
Important information/Important à savoir
Vigtigt at vide
Gebruikte pictogrammen/Verwendete Piktogramme/Pictograms used
Pictogrammes utilisés/Anvendte piktogrammer
Elektrische aansluiting/Elektrischer Anschluss
Electrical connection/Branchement électrique
Elektrisk tilslutning
Class 3
Class I
y
y
x
x
>60º C
<60º C
oven
oven
Bereikbaarheid!
Zugänglichkeit!
Accessibility!
Accessibilité!
Tilgængelighed!
Y: metaal
Metall
metal
métal
X: veiligheidsslang
Sicherheitsschlauch
safety hose
tuyau flexible de
sécurité
sikkerhedsslange
Voorbereidingen voor montage/Vorbereitung der Montage/Preparations for installation
Préparation avant installation/Forberedelser før montagen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG HG7511 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG HG7511 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info