Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/57
Pagina verder
Manuel de l'utilisateur
Eee Pad
TF101/TF101G
F6640
Il existe trois principaux types de dispositifs de sécurité pour les aéroports : le
détecteur à rayons X (utilisé pour les éléments placés sur le Appuyez suris roulant), les
portiques de détection magnétique (utilisés sur les personnes qui traversent le poste
de sécurité) et les détecteurs magnétiques portables (dispositifs portables utilisés
sur les personnes ou sur des objets particuliers). Vous pouvez faire passer votre Eee
Pad dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de
ne pas faire passer votre Eee Pad via les portiques de détection magnétique, ni de
l’exposer aux détecteurs portables.
Précautions durant le transport aérien
Contactez votre compagnie aérienne si vous voulez utiliser le Eee Pad à bord
d'un avion. La plupart des compagnies aériennes émettent des restrictions
concernant l'utilisation d'appareils électroniques. Cependant, elles permettent
l'utilisation de ces appareils hors des phases de décollage et d'atterrissage.
Charger les batteries
Si vous comptez utiliser l'alimentation sur batterie, assurez-vous d’avoir rechargé
complètement le bloc batterie avant d'entreprendre de longs voyages.
Remarque : l'adaptateur électrique charge le bloc batterie lorsquil est branché sur
l’appareil et sur une source d'alimentation. Noubliez pas que le chargement de la
batterie est plus long lorsque le Eee Pad est en cours d'utilisation.
N’oubliez pas de charger complètement la batterie (pendant au moins 8 heures)
avant la première utilisation et lorsqu'elle est déchargée, an de prolonger sa
durée de vie. La batterie atteint sa capacité maximale après plusieurs cycles de
rechargement.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo,

  Ik krijg geen verbinding met internet, ik kom steeds uit bij een authenticatieprobleem.
  Hoe kan ik dit oplossen Gesteld op 12-7-2012 om 10:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had dat probleem ook. Door OP DE DRAADLOZE ROUTER andere kanalen te kiezen en opnieuw verbinding te maken was het verholpen. Er zitten soms zoveel routers met de standaard-fabrieksinstellingen fysiek zo dicht bij elkaar in de buurt dat ze elkaar verstoren. Geantwoord op 9-3-2013 om 22:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ASUS Eee Pad Transformer TF101G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ASUS Eee Pad Transformer TF101G in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 15,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info