Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/110
Pagina verder
108
Gebruikershandleiding notebook PC
EU Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X441S,F441S,R414S,A441S,K441S,
X441U,F441U,R414U,A441U,K441U
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
EMC Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)
EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)
EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50566:2013/AC:2014
EN 50385:2002
LVD Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A2: 2013
EN 60065:2002 / A12: 2011
Ecodesign Directive 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EU) No. 617/2013
RoHS Directive 2011/65/EU Ver. 160217
CE marking
Equipment Class 2
Signature
Jerry Shen
Printed Name
CEO
Position
(EU conformity marking)
108

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ASUS D541S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ASUS D541S in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 7,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info