135583
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
0VMN04113
HG462ED*****
GE
VIDEOKASSETTENRECORDER
VCR 4500
Bedienungsanleitung
PAL
INHALTSVERZEICHNIS
SICHERHEITSHINWEISE ................................................................................................................................2
VOR DER INBETRIEBNAHME .........................................................................................................................2
INSTALLATION ................................................................................................................................................4
WICHTIGSTE FUNKTIONEN ...........................................................................................................................8
FORTGESCHRITTENER BETRIEB ...............................................................................................................10
WARTUNG .....................................................................................................................................................14
LEITFADEN FÜR DIE FEHLERSUCHE .........................................................................................................14
TECHNISCHE DATEN ...................................................................................................................................15
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG .....................................................................................................................15
FUNKTIONEN
•Hi-Fi System
Automatische Operationen
Bildschirmanzeige
Wiedergabe mit automatischer Wiederholung
•Bildwahl
One-Touch-Aufnahme
•Kindersicherung
Automatische Rückkehr
Timer-Aufnahme
Automatischer Kopfreiniger
NTSC-Wiedergabe
Quick-Find (Schnellsuche)
Index/Time Search (Indexsuche/Zeitsuche)
Zeitlupe
AUDIO/VIDEO Eingangsbuchsen
AUDIO OUTPUT L/R Buchsen
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR
Fernbedienung
Zwei R6-Batterien
RF-Kabel
WICHTIGE COPYRIGHT INFORMATION
Unautorisierte Aufnahme oder Verwendung von
Fernsehübertragungen, Videokassetten, Filmmaterial oder
anderem Material kann geltendes Urheberrecht verletzen. Wir
übernehmen keine Verantwortung für die unberechtigte
Duplizierung, Verwendung oder andere Tätigkeiten, die die
Rechte der Urheber beeinträchtigen.
EIN HINWEIS ZUM RECYCLING
Die Verpackungsmaterialien dieses Gerätes sind recyclebar
und können wieder verwendet werden. Entsorgen Sie bitte
jegliche Materialien entsprechend der regionalen
Umweltschutzgesetze.
Batterien sollten niemals weggeworfen oder verbrannt werden,
sondern immer entsprechend der regionalen Richtlinien für
chemischen Abfall entsorgt werden.
Modellnummer / Seriennummer
Dieses Gerät besitzt eine Seriennummer, die sich auf der
Rückseite befindet. Bitte notieren Sie die Modellnummer und
Seriennummer des Geräts, und bewahren Sie diese
Information zur Bezugnahme auf.
Modellbezeichnung: VCR 4500
Seriennummer:
HG462ED(GE).fm Page 1 Friday, February 27, 2004 8:48 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG vcr 4500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG vcr 4500 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 4,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info