Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/50
Pagina verder
DEUTSCH
Inhalt
Beschreibung der Tasten Seite 3
Bedienungsanleitung Seite 4
Technische Daten Seite 7
Garantiebedingungen Seite 7
NEDERLANDS
Inhoud
Beschrijving van de toetsen Pagina 3
Gebruiksaanwijzing Pagina 9
Technische gegevens Pagina 12
FRANCAIS
Table des matières
Description des touches Page 3
Manuel d'instructions Page 13
Données techniques Page 16
ESPAÑOL
Contenido
Descripción de las teclas Página 3
Manual de instrucciones Página 17
Especifi caciones Página 20
PORTUGUÊS
Índice
Descrição das teclas Página 3
Manual de instruções Página 21
Características técnicas Página 24
ITALIANO
Contenuto
Descrizione dei tasti Pagina 3
Manuale di istruzioni Pagina 25
Specifi che Pagina 28
Українська
Зміст
Функції кнопок Страница 3
Інструкція з експлуатації Страница 29
Технічні характеристики Страница 32
ENGLISH
Content
Description of keys Page 3
Instruction manual Page 33
Specifi cations Page 36
POLSKI
Spis treści
Opis klawiszy Strona 3
Instrukcja obsługi Strona 37
Dane techniczne Strona 39
Gwarancja Strona 40
ČESKY
Obsah
Popis tlačítek Strana 3
Návod k obsluze Strana 41
Technické údaje Strana 43
MAGYAR
Tartalomjegyzék
A gombok ismertetése 3. oldal
Használati útmutató 45. oldal
Műszaki jellemzők 48. oldal
РУССКИЙ
Содержание
Описание кнопок Страница 3
Руководство по эксплуатации Страница 49
Технические характеристики Страница 52
RC 4001
Bedienungsanleitung / Garantiebedingungen
Gebruikershandleiding • Guide de l'utilisateur • Guía del usuario
Manual do utilizador • Guida per l'utente • Інструкція з користування
User guide • Instrukcja obsługi / Gwarancja • Uživatelská příručka
Használati útmutató • Руководство пользователя
Universal Fernbedienung
Universele afstandsbediening • Télécommande universelle • Mando a distancia universal
Telecomando universal • Telecomando universale • Універсальний пульт дистанційного керування
Universal remote control • Uniwersalny pilot zdalnego sterowania • Univerzální dálkový ovladač
Univerzális távirányító • Универсальный пульт ДУ
2
Übersicht
RC 4001
Elektro-technische Vertriebsges. mbH
Industriering Ost 40 • 47906 Kempen
Hotline@etv.de
GARANTIE-KARTE
Garantiebewijs • Carte de garantie
cato di garanzia • Tarjeta de garantia
Cartão de garantia • Guarantee card
Garantikort • Karta gwarancyjna • Záruční list
Garancia lap •
Гарантийная карточка
24 Monate Garantie gemäß Garantie-Erklärung • 24 maanden
garantie overeenkomstig schriftelijke garantie • 24 mois de garantie
conformément à la déclaration de garantie • 24 meses de garantie
según la declaratión de garantía • 24 meses de garantia, conforme a
declaração de garantia • 24 mesi di garanzia a seconda della spiegazione
della garanzia • 24 months guarantee according to guarantee
declaration 24 måneders garanti i henhold til garantierklæring
24 miesiące gwarancji na podstawie karty gwarancyjnej • Záruka 24 mésíců
podle prohlášení o záruce • A garanciát lásd a használati utasításban
Гарантийные обязательствасмотри руководство пользователя
Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • Koopdatum, Stempel van de leverancier,
Handtekening • Date d‘achat, cachet du revendeur, signature • Fecha de compra, Sel-
lo del vendedor, Firma • Data de compra, Carimbo do vendedor, Assinatura • Data
rma • Purchase date, Dealer stamp, Signature •
Kjøpsdato, stempel fra forhandler, underskrift • Data kupna, Pieczątka sklepu, Podpis • Da-
tum koupě, Razítko prodejce, Podpis • A vásárlási dátum, a vásárlási hely bélyegzője, aláirás
Дата покупки, печать торговца, подпись
Elektro-technische
Vertriebsgesellschaft mbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen
RC 4001
Stand 04/09
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG RC 4001 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG RC 4001 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 3,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info