Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/55
Pagina verder
ÖKO-LAVAMAT 16800
LAVAMAT 14800
TURBO ELECTRONIC
The environmentally friendly washer-dryer
Instruction booklet
AUS ERFAHRUNG GUT
95
60
50
40
30
60
50
40
40
COLD
30
40
COLD
30
DRYING
40
DRYING
ECONOMY
SHORT SPIN
LONG SPIN
DRAIN
SOFTENERS
RINSES
16800
ÖKO_LAVAMAT TURBO
EASY TO IRON
1600
1200
900
700
400
PREWASH
WASH
RINSES
EXTRA RINSE
SPIN
DRYING
END
RINSE HOLD
STORE DRY
DRYING TIME
QUICK
WASH
STAIN
OVERDOSAGE
SOAK
DELAYED
START
START/PAUSE
IRON DRY
PREWASH
SYNTHETICS
COTTONS
LINENS
DELICATES
WOOL
132999111.qxd 1/4/02 10:04 AM Pagina 1 (Nero/Process Black pellicola)
AUS ERFAHRUNG GUTAUS ERFAHRUNG GUT
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG Lavamat 16800 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG Lavamat 16800 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info