Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
foutcode E80 of 8 piepjes:
Er is een fout opgetreden bij het uitlezen van de programmaschakelaar. Dit is eenvoudig op te lossen
door deze een keer naar "0" te draaien en opnieuw een programma te selecteren.
foutcode Eb0, EH0 of 11 piepjes:
Controleer de spanningsverzorging. Spanningsniveau is mogelijk te laag. Verwijder evt. toegepaste
verlengkabels. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service
aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
foutcode EF0, EF1, EF2 of 15 piepjes:
Pluizenfilter verstopt, water op de bodem onderin de machine of overmatige schuimvorming.
Controleer of er overmatige schuimvorming ten gevolge van overdosering van wasmiddel heeft
plaatsgevonden.
Controleer tevens of de watertoevoer en afvoer in orde zijn.
Neem de toevoerslang van de kraan en controleer of een emmer van 10 liter binnen 1 minuut kan
worden gevuld. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service
aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
foutcode EF0, EF3 of 15 piepjes:
Mogelijk heeft er een stuk kleding tussen de deur en manchet gezeten wat lekkage heeft veroorzaakt,
bijv. een veter. Hierdoor is er interne lekkage geweest en heeft de vlotter in de bodem van het
apparaat aangesproken.
Indien dit het geval is dan kan dit opgelost worden door de machine Uit te draaien, de netstekker uit
de wandcontactdoos te nemen, watertoevoerslang los te maken, een handdoek achter het apparaat te
leggen en de machine iets achterover te kantelen (ca. 10 cm. aan voorzijde optillen). Let wel op dat er
dan water achter uit de machine stroomt.
Hierna kan het apparaat weer aangesloten worden en moet dan weer werken.
Indien de klacht terugkeert, moet dit door een technicus verholpen worden.
foutcode EF0, EF5 of 15 piepjes:
Er is onbalans opgetreden tijdens het centrifugeren en de laatste centrifugegang is overgeslagen.
Mogelijk heeft er iets groots in de trommel gezeten. Reset apparaat door deze Uit- en Aan te zetten en
probeer opnieuw met juiste belading.
foutcode Err of Error:
Er wordt een bedieningsfout gemaakt. Wellicht is er een optie gekozen die bij het gekozen programma
niet mogelijk is.
foutcode niet gelijk aan één van bovenstaande:
De wasautomaat heeft een technisch probleem. Dit zal door een technicus nagekeken moeten
worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG L73478FL bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG L73478FL in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info