Verklein
Vergroot
1. Attach the assembly at the bracket
using the tie wrap , various
mounting positions can be made;
2. Determine the position of the bracket
in the kitchen cabinet, use the enclosed
screws for secure the assembly to the
cabinet wall or back.
3. Arrow = flow direction!
4. Use the enclosed adapter ring!
Be aware that the expansion relief valve
setting pressure is based on the local
requirements
It is recommended that pipes are cleaned
before installation (clean the boiler also if
the safety unit is replaced)
The safety group must be installed by
connecting the discharge tundish to the
drainage piping.
Safety group
GB
Before
Installation
For the expansion groups to work properly, it is
required to operate the expansion relief valve
by hand at least every 6 months. If service is
required, the handle can be used to close the
valve
UseInstallation
Inlaatcombinatie
NL
Groupe de sécurité
FR
1. Monteer de inlaatcombinatie aan de
beugel, zet deze vast met de wie-wrap
, verschillende posities zijn mogelijk.
2. Bepaal de positie van de beugel in het
keukenkastje en zet deze vast met de
bijgeleverde schroeven tegen de zij- of
achterwand van de kast.
3. Pijl = stromingsrichting
4. Gebruik de bijgevoegde adapterring!
Om een goede werking te garanderen is het
noodzakelijk klep minstens 1x per zes maanden
te bedienen (draaien). Bij servicewerkzaamheden
kan kraan worden gebruikt als afsluiter.
Gebruik
Controleer of de aangegeven druk van het
expansieventiel overeenkomt met de
waterdruk ter plaatse.
Het is aanbevolen eerst de leidingen te
spoelen, spoel ook de boiler bij het
vervangen van de inlaatcombinatie.
Sluit de afvoertrechter van de
inlaatcombinatie aan op de afvoer, gebruik
een sifon als stankafsluiter.
Voor
Installatie
Installatie
1. Fixer l'ensemble sur le support à l'aide
du collier de serrage , plusieurs
positions de montage sont possibles ;
2. Positionner le support dans l'armoire
de cuisine, utiliser les vis fournies pour
fixer l'ensemble sur le côté ou au fond
de l'armoire.
3. Flèche = sens du débit!
4. Utiliser l'anneau adaptateur fourni!
Pour que les systèmes de dilatation fonctionnement
correctement, il convient d'actionner la soupape de
dilatation thermique à la main au moins une fois
tous les 6 mois. Si un entretien est nécessaire, la
soupape peut être fermée à l'aide de la poignée
Utilisation
Veiller à ce que la soupape de dilatation
thermique régulant la pression soit
conforme aux exigences locales
Il est recommandé de nettoyer les tuyaux
avant l'installation (nettoyer également la
chaudière si le dispositif de sécurité est
remplacé)
Les systèmes de dilatation doivent être
installés en reliant l'entonnoir de vidange à
la canalisation d'évacuation.
Avant
l'installation
Installation
1
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG GYB08016XA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG GYB08016XA in de taal/talen: English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info