Verklein
Vergroot
Anleitung - Software Update CTV 2601 LCD/DVB-T
Sollte eine neue Software zu Ihrem Gerät zur Verfügung stehen, können Sie diese wie folgt aufspielen:
1. Laden Sie die ZIP Datei mit dem Software-Update auf Ihren PC.
2. Entpacken Sie die ZIP Datei.
3. Übertragen Sie die entpackte BIN Datei auf einen USB Stick.
4. Stecken Sie den USB Stick in die USB Buchse vom Fernseher.
5. Drücken Sie die Taste TV MENU, um das OSD-Menü anzuzeigen.
6. Wählen Sie im Menü KANALEINGABE mit der Taste Software Update (USB).
7. Drücken Sie OK.
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage:
8. Drücken Sie die Taste für „Ja“. Das Software-Update beginnt. Dies kann einige Zeit benötigen.
ACHTUNG:
Schalten Sie den Fernseher während des Update-Vorgangs nicht aus!
Entfernen Sie nicht den USB Stick, bevor das Update abgeschlossen ist!
Drücken Sie während des Update-Vorgangs keine Fernbedienungstaste.
Im Bildschirm wird Ihnen der Update-Vorgang mit einer Fortschrittsanzeige angezeigt.
9. Das Update ist abgeschlossen, wenn die Fortschrittsanzeige 100% anzeigt. Anschließend wird der
Fernseher automatisch neu gestartet.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG CTV 2601 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG CTV 2601 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info