Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
45
Suomi
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta,
talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
Svenska
Symbolen på produkten eller emballaget anger
att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller aären där du köpte varan.
Ελληνικά
Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το
προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα . Αντιθέτως θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλε-κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος
αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το
δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
Arabic
45

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG AG35POWER Ergorapido bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG AG35POWER Ergorapido in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Dansk, Svenska, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 4,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info