Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
4242
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
n
gre
arb
Service eller reparasjon
Tilbehør og ekstradeler er tilgjengelige hos din leverandør,
på www.aeg.com/shop eller gjennom ditt kundeservicesenter.
Dersom det oppstår feil, må ERGORAPIDO™ repareres av et autorisert
AEG-serviceverksted.
Hvis strømkabelen eller laderen blir skadet, må den skiftes av AEG, en
autorisert servicerepresentant eller annen kvalisert person for å unngå
fare.
Forbrukerinformasjon
AEG fraskriver seg alt ansvar for alle skader som oppstår fra enhver
uriktig bruk av produktet eller ved tilfeller av manipulering av produktet.
Reduksjon i batteritiden på grunn batteriets alder eller bruk dekkes ikke
av reklamasjonsrettigheter.
Dette produktet er konstruert med tanke på miljøet. Alle plastdeler er
merket for resirkulering.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se på nettsiden vår: www. aeg.
com
Vi erklærer at denne batteridrevne støvsugeren, beregnet på
hjemmebruk, er i samsvar med EMC-direktiv 2004/108/EC,
lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og CE-merkingsdirektiv 93/68/EØF. All
samsvarstesting har blitt utført av et uavhengig tredjeparts testorgan.
Service eller reparation
Tillbehör och reservdelar nns tillgängliga hos eller genom
din återrsäljare, på www.aeg.com/shop eller genom ditt
kundservicecenter.
I händelse av stopp eller fel måste du lämna in din ERGORAPIDO™ på en
av AEG auktoriserad serviceverkstad.
Om sladden eller laddaren är skadad måste den bytas ut av AEG eller
dennes serviceagent, eller av annan kvalicerad person för att undvika
fara.
Information till konsumenten
AEG frånsäger sig allt ansvar för alla skador som uppkommit genom
felaktigt bruk av dammsugaren eller i fall av manipulering av apparaten.
Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet på grund av
batteriets ålder eller användning.
Denna produkt är utformad med miljön i åtanke. Alla plastdelar är
markerade för återvinningssyften.
Mer information nns på vår webbplats: www.aeg.com
Vi intygar att denna batteridrivna dammsugare, avsedd för
hushållsbruk, uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EG, direktivet om
lågspänning 2006/95/EG och direktivet om CE-märkning 93/68/EEG. Alla
överensstämmelsetester har utförts av ett oberoende testinstitut.
Huolto ja korjaus
Lisävarusteet ja varaosat ovat saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä tai
osoitteesta www.aeg./webshop.
Mikäli ERGORAPIDO™-imuri vaurioituu tai vioittuu, vie se valtuutettuun
AEG-huoltopalveluun.
Jos virtajohto tai laturi on vaurioitunut, se on annettava AEGin tai sen
huoltopisteen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaarojen
välttämiseksi.
Kuluttajatiedot
AEG ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai
jos laitetta on peukaloitu.
Takuu ei kata akun käyttöajan lyhenemistä akun käytiän tai käytön
seurauksena.
Laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen. Kaikki muoviosat on merkitty
kierrätystä varten.
Lue lisätietoa osoitteesta: www.aeg.com
Vakuutamme, että tämä kotitalouskäyttöön tarkoitettu akkutoiminen
pölynimuri täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin
2006/95/EY ja CE-merkin direktiivin 93/68/ETY vaatimukset.
Riippumaton kolmannen osapuolen testauslaitos on suorittanut kaikki
vaatimustenmukaisuustestit.
Εργασίες συντήρησης ή επισκευής
Τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα από τον
αντιπρόσωπο, στην τοποθεσία www.aeg.com/shop ή μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης πελατών.
Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, θα πρέπει να πάτε τη σκούπα
ERGORAPIDO™ σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της AEG.
Εάν υπάρχει βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας ή τον φορτιστή,
αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν από την AEG ή τον
αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξίσου εξειδικευμένο άτομο για την
αποφυγή κινδύνου.
Πληροφορίες για τον πελάτη
Η AEG αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημίες από εσφαλμένη χρήση
της συσκευής ή από παρέμβαση στη συσκευή.
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τη μείωση στη διάρκεια λειτουργίας της
μπαταρίας λόγω της ηλικίας ή χρήσης της μπαταρίας.
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον.
Όλα τα πλαστικά μέρη είναι σημασμένα κατάλληλα με σκοπό να
ανακυκλωθούν.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.aeg.com
Δηλώνουμε ότι αυτή η ηλεκτρική σκούπα, η οποία λειτουργεί με
μπαταρία και προορίζεται για οικιακή χρήση, συμμορφώνεται με την
Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ, την Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ
και την Οδηγία σήμανσης CE 93/68/ΕΟΚ. Όλες οι δοκιμές συμμόρφωσης
έχουν διεξαχθεί από ανεξάρτητο σώμα δοκιμών.
42

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG AG35POWER Ergorapido bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG AG35POWER Ergorapido in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Dansk, Svenska, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 4,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info