461180

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
power everywhere
Thank you for purchasing our
product
Dank u voor de aankoop van ons
product
Vielen Dank, dass Sie sich für
unser Produkt entschieden haben

Grazie per aver acquistato questo
prodotto

tohoto výrobku

výrobku







3-4 hour
2-3 hour
yes
Power Bank 2200
Connecting cable
Connectors
Dimensions product (hxwxd)
Weight product
Internal battery
Input
Output
Charging time USB
Charging time Mobile equipment
LED battery indication

Don’t drop, dissemble or attempt to repair
the charger by yourself.
Avoid exposure to water or high humidity.
Don’t expose to any heat source.
Keep out of reach of children.
Don’t use in the presence of ammable gas.

Probeer de solar lader niet zelf te repareren
of te demonteren.
Vermijd blootstelling aan water of een hoge
luchtvochtigheid.
Niet blootstellen aan een warmtebron.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet gebruiken in de aanwezigheid van
brandbaar gas.

Öffnen Sie nicht selbst den Lader.
(Garantieverlust)
Vermeiden Sie den Betrieb bei hoher
Luftfeuchtigkeit oder Einwirkung von Wasser.
Halten Sie den Lader fern von Hitzequellen.
Den Lader bitte fern von Kindern halten.
Das Gerät nicht verwenden in der Nähe von
brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.

Ne laissez pas tomber, de désassembler ou tenter
de réparer la centrale par vous-me.
Eviter l’exposition á l’eau ou à uni humidité élevée.
Ne pas exposer la centrale électrique d’une source
de chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser en présence de gaz inammables.

Non usare vicino ad una amma.
Non esporre vicino a fonti di calore elevato
Non modicare la struttura o disassemblare
Smettere di utilizzare immediatamente nel caso
si sentano odori strani, calore, o strani rumori
provenire dallo stesso.
Non lasciar giocare bambini con.
Usare solo in luoghi asciutti.
Riciclare l’apparato secondo le norme vigenti
nella nazione di utilizzo.

Neupusťte, nerozebírejte, ani se nepokoušejte
spravit nabíjku sami.
Vyvarujte se působení vody nebo vysoké
vlhkosti.
Nevystavujte tepelným zdrojem.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů.

Neupustite, nerozoberajte, ani sa nepokúšajte
opraviť nabíjku sami.
Vyvarujte sa pôsobeniu vody alebo vysokej
vlhkosti.
Nevystavujte tepelným zdrojom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nepoužívajte v blízkosti hoavých plynov.

AL-250
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw A-solar AL-250 Power Bank 2200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van A-solar AL-250 Power Bank 2200 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info