Pagina
2
    


Samsung GT-E2600 Mobiel | 1,77 mb | Nederlands

Tip 1: Swipe / Veeg met uw vinger / muis om naar de volgende / vorige pagina te gaan

Tip 2: Als de handleiding niet in het Nederlands is, kunt u deze vertalen via Google Translate


Samsung GT-E2600 pagina 26 bestand 358293

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.

1. 

Achterklep

SIM-kaart

Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.

2. 

Batterij

De batterij opladen

Als de batterij volledig is ontladen, kunt u het toestel 

niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is 

aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten 

opladen voordat u probeert het toestel in te schakelen.

Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen

Druk tijdens een oproep de navigatietoets omhoog of omlaag 

om het volume aan te passen.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de 

luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor 

betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De beltoon wijzigen

Selecteer in de menustand 

1. 

Instell. → Geluidsprofielen.

Scroll naar het profiel dat u gebruikt.

2. 

Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u

de beltoon niet wijzigen.

Druk op <

3. 

Wijzigen> → Beltoon spraakoproep.

Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).

4. 

Selecteer 

5. 

een beltoon.

Als u wilt overschakelen naar een ander profiel, selecteert u

een profiel in de lijst.

Een recent gekozen nummer opnieuw 

bellen

Druk in de standby-stand op [

1. 

].

Scroll naar links of rechts naar een oproeptype.

2. 

Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam.

3. 

Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep 

4. 

weer te geven of op [

] om het nummer te bellen.

Het slimme startscherm gebruiken

Met het slimme startscherm kunt u applicaties, contacten en 

agendagebeurtenissen openen of de klok weergeven in de 

standby-stand.

Terwijl u het slimme startscherm gebruikt, werkt de 

navigatietoets niet als snelkoppelingen.

Items aan het slimme startscherm toevoegen

Selecteer in de menustand 

1. 

Instell. → Display Slim 

startscherm.
Druk op <

2. 

Wijzigen>.

Selecteer de items die u wilt weergeven op het slimme 

3. 

startscherm.

Voor de snelkoppelingenbalk kunt u de gewenste 

snelkoppelingen toevoegen of verwijderen. Druk op 

<

Opties> → Sneltoetsen wijzigen.

Druk op <

4. 

Opties> → Opslaan.

Druk op de bevestigingstoets.

5. 

U kunt de stijl van het standby-scherm aanpassen. 

Selecteer in de menustand 

Instell. → DisplaySlim 

startscherm en scroll naar links of rechts naar de 

gewenste stijl.

Items op het slimme startscherm openen

Druk op de navigatietoets om door de items op het slimme 

startscherm te scrollen en druk op de bevestigingstoets om een 

item te selecteren.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

Houd [

] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en 

ABC-standen. Afhankelijk van uw regio, kunt u mogelijk een 

invoerstand voor uw specifieke taal selecteren.
Druk op [

] om het hoofdlettergebruik te wijzigen of over te 

schakelen naar de cijferstand.
Druk op [

] om over te schakelen naar de symboolstand.

Houd [

] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de 

invoertaal te wijzigen.

T9-stand

Druk op de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een 

1. 

heel woord in te geven.
Als het woord correct wordt weergegeven, drukt u op [

2. 

0

om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt 

weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die 

verschijnt.

ABC-stand

Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets totdat het 

gewenste teken wordt weergegeven.

Cijferstand

Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een cijfer in 

te geven.

Symboolstand

Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een symbool 

in te geven.

Geef de berichttekst in. 

3. 

Zie ‘Tekst ingeven’.

Ga naar stap 5 als u een SMS-bericht wilt verzenden.

Ga door met stap 4 als u multimedia wilt bijvoegen.
Druk op <

4. 

Opties> → Multimedia toevoegen en voeg 

een item toe.
Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

5. 

SMS- of MMS-berichten bekijken

Selecteer in de menustand 

1. 

Berichten → Postvak IN.

Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

2. 

Nepoproepen plaatsen

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering 

wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt 

beëindigen.

De functie voor nepoproepen inschakelen

Selecteer in de menustand 

Instell. → Oproepen

NepoproepSneltoets nepoproep.

Een nepoproep plaatsen

Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.

Druk vier keer op de navigatietoets wanneer de toetsen zijn 

vergrendeld.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, 

stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch 

naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. 
De functie Mobiel opsporen inschakelen:

Selecteer in de menustand 

1. 

Instell. → Beveiliging → 

Mobiel opsporen.

Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-

code is vereist, moet u de PIN-code ingeven die bij 

de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw 

serviceprovider voor informatie.

Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van 

wachtwoorden of privégegevens of andere schade die 

door illegale software wordt veroorzaakt.

Bellen

Geef in de standby-stand een netnummer en een 

1. 

abonneenummer in.
Druk op [

2. 

] om het nummer te bellen.

Druk op [

3. 

] om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

Druk op [

1. 

] wanneer er een oproep binnenkomt.

Druk op [

2. 

] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

Selecteer in de menustand 

1. 

Instell. → Geluidsprofielen.

Scroll naar het profiel dat u gebruikt.

2. 

Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u

het volume van de beltoon niet wijzigen.

Druk op <

3. 

Wijzigen> → Volume.

Scroll naar 

4. 

Belsignaal.

Scroll naar links of rechts om het volumeniveau aan te 

5. 

passen en druk op <

Opslaan>.

Geef uw wachtwoord in en druk op <

2. 

OK>.

De eerste keer dat u 

Mobiel opsporen start, wordt 

u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te 

bevestigen.

Druk op de bevestigingstoets om de functie Mobiel 

3. 

opsporen in te schakelen.
Selecteer 

4. 

Ontvangers en druk op <Opties> → 

Contacten om de contactenlijst te openen.

U kunt ook een telefoonnummer inclusief landcode (met +) 

ingeven. Ga naar stap 6.
Selecteer contacten 

5. 

→ <

Voeg toe>.

Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de 

6. 

bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in.

7. 

Druk op de bevestigingstoets 

8. 

→ <

OK>.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of 

vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

Selecteer in de menustand 

1. 

Berichten → Instellingen → 

SOS-berichten → Verzendopties.
Selecteer 

2. 

SOS wordt verzonden om de functie voor 

SOS-berichten te activeren.
Selecteer 

3. 

Ontvangers en druk op <Opties> → Zoeken 

om uw contactenlijst te openen.

U kunt ook een telefoonnummer inclusief landcode (met +) 

ingeven. Ga naar stap 6.
Selecteer <

4. 

Meerdere> → contacten → <Voeg toe>.

Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de 

5. 

bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.

Selecteer 

6. 

Herhalen om het aantal keren in te stellen dat 

het SOS-bericht moet worden herhaald.
Druk op <

7. 

Terug> → <Ja>.

Een SOS-bericht verzenden

Druk met de toetsen vergrendeld vier keer op [

1. 

] om een 

SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.

Het toestel schakelt over naar de SOS-stand en verzendt 

het vooraf ingestelde SOS-bericht.
Druk op [

2. 

] om de SOS-stand af te sluiten.

De camera gebruiken

Foto’s maken

Selecteer in de menustand 

1. 

Camera om de camera in te 

schakelen.
Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

2. 

Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar 

3. 

wens aan.
Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken.

4. 

De foto wordt automatisch opgeslagen.

Foto’s bekijken

Selecteer in de menustand 

Mijn best. → Afbeeldingen → een 

fotobestand.

Video’s maken

Selecteer in de menustand 

1. 

Camera om de camera in te 

schakelen.
Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

2. 

Druk op [

3. 

1] om over te schakelen naar de camcorder.

Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar 

4. 

wens aan.

Druk op de bevestigingstoets om het opnemen te starten.

5. 

Druk op <

6. 

Stop> om het opnemen te stoppen.

De video wordt automatisch opgeslagen.

Video’s bekijken

Selecteer in de menustand 

Mijn best. → Video’s → een 

videobestand.

Naar muziek luisteren

Selecteer in de menustand 

1. 

Muziek → Bibliotheek.

Selecteer een muziekcategorie 

2. 

→ een muziekbestand.

Regel het afspelen met de volgende toetsen:

3. 

Toets

Functie

Bevestigen Het afspelen onderbreken of hervatten

Navigeren

Links: het afspelen opnieuw starten; 

achteruit springen (binnen 2 seconden 

indrukken); terugspoelen binnen een 

bestand (ingedrukt houden)

Rechts: vooruit springen; vooruitspoelen 

binnen een bestand (ingedrukt houden)

Omhoog/omlaag: het volume aanpassen

1

De huidige track beoordelen

2

Een geluidseffect selecteren

3

De herhaalstand wijzigen

4

De willekeurige stand in- of uitschakelen

Andere functies voor tekstinvoer gebruiken

Als u de cursor wilt verplaatsen, drukt u op de navigatietoets.

Als u tekens één voor één wilt verwijderen, drukt u op 

<

Wissen>. Als u tekens snel wilt verwijderen, houd <Wissen

ingedrukt.
Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op [

0].

Als u een nieuwe regel wilt invoegen, drukt u drie keer op [

0].

Als u interpunctietekens wilt ingeven, drukt u op [

1].

Een nieuw contact toevoegen

De geheugenlocatie waar nieuwe contacten 

worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld. 

Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de 

geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de 

menustand 

Contacten → <Opties> → Instellingen

Opslaglocatie → een geheugenlocatie.

Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk 

1. 

op <

Opties>.

Selecteer 

2. 

Voeg toe aan contacten → Contact toevoegen 

→ een geheugenlocatie (indien nodig).
Selecteer een type nummer (indien nodig).

3. 

Geef de contactgegevens in.

4. 

Druk op de bevestigingstoets om het contact toe te voegen 

5. 

aan het geheugen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

Selecteer in de menustand 

1. 

Berichten → Bericht maken.

Geef een telefoonnummer in en scroll omlaag.

2. 

Naar de FM-radio luisteren

Sluit een headset aan op de telefoon.

1. 

Selecteer in de menustand 

2. 

Applicaties → FM-radio.

Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.

3. 

Druk op <

4. 

Ja> om automatisch afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden 

automatisch opgeslagen.

De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u 

gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.

U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

5. 

Toets

Functie

Bevestigen De FM-radio in- of uitschakelen

Navigeren

Links/rechts: de frequentie fijnafstemmen;

zoeken naar een beschikbare radiozender 

(ingedrukt houden)

Omhoog/omlaag: het volume aanpassen

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

Houd [

1. 

] ingedrukt.

Geef uw PIN-code in en druk op <

2. 

OK> (indien nodig).

Wanneer de instelwizard wordt geopend, past u het toestel 

3. 

naar wens aan volgens het scherm.

Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd 

uit het toestel, worden de tijd en datum opnieuw 

ingesteld.

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Menu’s openen

De menu’s van de telefoon openen:

Druk in de standby-stand op <

1. 

Menu> om de menustand 

te openen.

U moet wellicht op de bevestigingstoets drukken om 

de menustand te openen, afhankelijk van uw regio of 

serviceprovider. Wanneer u het slimme startscherm 

gebruikt, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om 

de menustand te openen. 

Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te 

2. 

scrollen.
Druk op <

3. 

Sel.>, <Opslaan> of de bevestigingstoets om de 

gemarkeerde optie te bevestigen.
Druk op <

4. 

Terug> om één niveau omhoog te gaan. Druk op 

[

] om terug te gaan naar de standby-stand.

Sluit de meegeleverde 

1. 

reisadapter aan.

Naar een stopcontact

Als de batterij is 

2. 

opgeladen, koppelt u de 

reisadapter los.

Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de 

batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl 

de reisadapter nog is aangesloten, kan de telefoon 

worden beschadigd.

Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los 

wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft 

geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter 

uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te 

onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van 

het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt 

gebruikt.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van 

maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de 

fabrikant en het type van de geheugenkaart).

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan 

de kaart incompatibel worden met uw telefoon. 

Formatteer de geheugenkaart alleen met de telefoon.

Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de 

levensduur van de geheugenkaart.

Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant 

1. 

van het toestel.
Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige 

2. 

contactpunten naar beneden gericht.

Geheugenkaart

Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de 

3. 

kaart vastklikt.
Plaats de achterklep terug.

4. 

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of 

aanvullende informatie

Gevolgd door: de volgorde van de opties of 

menu’s die u moet selecteren om een stap uit te 

voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand 

Berichten → Bericht maken (betekent Berichten

gevolgd door 

Bericht maken)

[ ]

Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld:  

[

] (de toets voor aan/uit/beëindigen)

< >

Punthaken: functietoetsen die verschillende 

functies op elk scherm bedienen. Bijvoorbeeld: 

<

OK> (de functietoets OK)

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, 

Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-E2600

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende 

standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid 

EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009

SAR 

 EN 50360 : 2001 / AC2006 

EN 62209-1 : 2006

EMC 

 EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) 

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) 

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

Radio 

 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) 

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] 

bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 

1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 

en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in 

samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,  

Churchfield Road, 

Walton-on-Thames,  

Surrey, KT12 2TD, UK* 

Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. 

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. 

Blackbushe Business Park, Saxony Way, 

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.09.14 

 

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte)  (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer 

van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met 

de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

Samsung GT-E2600 handleiding


Mobiel

Aantal vragen:55
Aantal antwoorden:21

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Contact opnemen met Samsung

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2014 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Samsung GT-E2600 Mobiel bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Samsung GT-E2600 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.